icon פיתוח כלכלי

דרכי פעולה

הקרן פועלת במשפר מישורים:

>  פיתוח וקידום מיזמים חדשניים בנגב באמצעות הכשרה, סיוע וליווי עסקי.
>  קידום וסיוע לעסקים חדשניים ומשמעותיים הפועלים בנגב באמצעות תכניות לפיתוח ולחיזוק הפעילות העסקית.
>  הנגשת ההזדמנויות בנגב ליזמים, משקיעים ובעלי עסקים ויצירת קשר בין יזמים, משקיעים וגופים מקומיים וממשלתיים לקידום ופיתוח כלכלי בנגב.
>  סיוע לחברות ולעסקים המבקשים לבחון מעבר לנגב באמצעות עזרה פרטנית, התאמה לצרכים, מתן מידע, חיבורים ומידע על הטבות.


למעלהתפריט